Observación y configuración de entornos y prácticas educativas

Cursos 75h-125h

Resum

125h | Reconegut pel Dep. d’Educació | Bonificable.

Descripció
El curs pretén mostrar les característiques de la conformació d’espais educatius, així com la importància de l’observació en la configuració d’aquests. Per altra banda, s’esmenta el marc de la pràctica psicomotriu.

Per aconseguir-ho, es posa a l’abast de l’alumnat diverses activitats i fonts d’informació per aprofundir en els mètodes i les tècniques de narració i representació d’experiències pedagògiques, així com en el marc de la pràctica psicomotriu i la diversificació dels espais a l’escola infantil.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOL MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut