Continguts Gráo

La composición de noticias

Aquest capítol aborda la composició de notícies en un context escolar amb la voluntat de desenvolupar la competència textual de l’alumnat. Mostra una intervenció per a l’aprenentatge tant pel que fa al discurs periodístic com pel que fa a la producció de textos escrits en general, i que preveu activitats com l’elaboració d’un pla de text, la redacció del titular i l’entrada, i del cos de la notícia, insistint especialment en els procediments de cohesió del text.

També us pot interessar: