La competencia de autonomía e iniciativa personal

Cursos 30h

Resum

30h | Reconegut pel Dep. d’Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs pretén ajudar els docents a conèixer el desenvolupament curricular de la competència d’autonomia i d’iniciativa personal per integrar de manera sistemàtica en la pràctica educativa. Diferents lectures, reflexions, anàlisi, contrastos i debats ajudaran a aprendre el què, el com i el perquè d’aquesta competència tan necessària en la vida de les persones.

Metodologia
El curs està conformat per una unitat didàctica. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut