La enseñanza y el aprendizaje de las competencias: algunas estrategias​​

Cursos 75h-125h

Resum

125h | Bonificable.

Descripció
Aquest curs posa de manifest les característiques i els criteris que s’haurien de veure reflectits en la metodologia i la planificació dels aprenentatges, per donar resposta a com s’aprenen i com s’ensenyen les competències.

Per a això, s’exposen les condicions,les fases i els components que s’han de donar en la pràctica educativa per a l’ensenyament de les competències. També es proposen diferents models per a la seva introducció progressiva a l’aula, així com el procés de desenvolupament d’un esquema d’actuació competent,amb la voluntat que el professorat pugui dissenyar situacions competencials adequades a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC (en cas d’estar reconegut). La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut