Eva María Romera Félix

Eva MaríaRomera Félix

Sobre mi

Eva M. Romera Félix és professora titular de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Còrdova i membre del Laboratori d’Estudis sobre Convivència i Prevenció de la Violència (LAECOVI). La seva línia de treball general s’adreça a l’estudi de la convivència i dels factors que incideixen en la implicació en violència escolar. La seva activitat investigadora s’ha centrat en l’estudi de components tant personals com contextuals de les relacions interpersonals, com ara la competència social, la seva estabilitat i evolució a través de les diferents etapes educatives, les emocions, la moralitat, la motivació, el grup d’iguals, l’ajust social i normatiu i la seva relació amb la violència interpersonal (assetjament i ciberassetjament escolar). Ha participat en projectes nacionals i internacionals, dels quals han sorgit productes científics importants. Actualment assumeix tasques de lideratge investigador, com ara la direcció d’un projecte regional, nacional i europeu sobre la competència social, emocional i moral, i la direcció de tesis doctorals. Resultat d’aquestes experiències d’investigació són les publicacions en revistes d’alt impacte nacional i internacional.

Correu electrònic: eva.romera@uco.es.