Continguts Gráo

Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje

Cada persona tendeix a enfrontar-se de manera diferent als reptes que se li presenten al llarg de la vida. Algunes persones no desisteixen davant les dificultats; d’altres, en canvi, no aconsegueixen superar-les. Aquest capítol parla de la capacitat d’aprendre o de fer i presenta la relació entre els aspectes cognitius i els afectius i relacions en la construcció de l’aprenentatge en l’àmbit escolar des de la concepció constructivista. Es reflexiona sobre el que vol dir construir significats sobre els continguts de l’ensenyament a partir de diversos enfocaments de l’aprenen…

També us pot interessar: